fbpx

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
MalowanaZagroda.art

Drogi Kliencie! Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się zrobić zakupy w moim Sklepie.
Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują Ciebie i mnie podczas robienia zakupów 😊
Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną poprzez dane wskazane w Regulaminie.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie malowanazagroda.art i na odpowiednich podstronach oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.


2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

– numer telefonu: 696-766-190

– adres e-mail: zamowienia@malowanazagroda.art

– formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.


3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.


4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.


5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.


6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.


7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).


8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

a)  rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu

b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;


10. Nakazuje się:

a) Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

b) Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

c) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.


11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

1. Sprzedawca – Martina Ciepał prowadząca działalność nierejestrową pod adresem Wolbrom 32-340, os XX-lecia 1/6.

 

2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny.

 

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca 

we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

 

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 

7. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem malowanazagroda.art  oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.

 

8. Produkt  – produkty fizyczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. 

 

9. Wzór produktu – dostępny w Sklepie Internetowym wzór w formie zdjęcia, nie będący przedmiotem sprzedaży, na podstawie którego zostanie przygotowany Produkt na Zamówienie.

 

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 

11. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

12. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

 

13. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

14. Operator płatności – Blik: Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 87A KRS:  0000493783 

 

15. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

 

16. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata na rachunek bankowy – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

 

17. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie 

i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

 

18. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

 

20. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

 

21. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

22. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

 
 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.


2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:

a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;

b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;

c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.


4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.


5. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.


§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

1. W Sklepie malowanazagroda.art dostępne są Wzory produktów, na podstawie których zostanie wykonany Produkt na zamówienie Klienta.

 

2. W ofercie Sklepu są wyłącznie Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta. 

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie jest narażony na nadmierną wilgotność lub duże wahania temperatury (nie nadaje się do piwnic, garaży, wiat, ganków itp.).
Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.

 

3. Produkt może różnić się od Wzoru produktu, wynika to ze specyfiki rękodzieła. W szczególności różnice mogą dotyczyć jego kolorystyki, ze względu na różne odwzorowanie kolorów przez urządzenia wyświetlające stronę Sklepu a także wyglądu drewna oraz kształtu (profilu) obramowania.

 

4. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien uzupełnić dane w formularzu dostępnym pod przyciskiem „ZAMAWIAM”, który jest dostępny przy każdym Wzorze produktu. 

 

5. Po uzgodnieniu parametrów i cech Produktu z Klientem, zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie. Jeżeli Klient nie chce wprowadzać zmian w prezentowanym w Sklepie Wzorze produktu, zostanie przygotowany Produkt o bardzo zbliżonym wyglądzie, jednak nie identyczny ze Wzorem produktu (taka jest specyfika Produktów wykonywanych ręcznie).

 

6. Proces zamówienia Produktu indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.

 

7. Specyfika każdego Produktu, oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.

 
 
 

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1) Klient może dokonać zamówienia Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. 


2) Po wybraniu Wzoru produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „ZAMAWIAM”, który znajduje się przy każdym Wzorze produktu. Następnie wyświetli się formularz, który Klient powinien uzupełnić następującymi danymi:

a) Imię (pole obowiązkowe)

b) Nazwisko (pole obowiązkowe)

c) E-mail (pole obowiązkowe)

d) Telefon (pole obowiązkowe)

e) Adres do faktury i do wysyłki (jeśli są różne, pole obowiązkowe)

f) Numery katalogowe wybranych Wzorów produktów (każdy Wzór produktu w opisie ma podany numer katalogowy)

g) Treść wiadomości (opcjonalnie, zwłaszcza jeżeli Klient chciałby spersonalizować wybrany Wzór produktu, np. wybrać inne tło)

h) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.


5. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.


6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.


7. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty. 


8. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez zwrotną wiadomość e-mail. W przypadku gdy nie zostaną podane numery katalogowe Wzorów Produktów, zwrotna wiadomość e-mail będzie zawierała prośbę o kontakt telefoniczny (lub podanie numeru telefonu) w celu doprecyzowania zamówienia.


9. W zwrotnej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana w odpowiedzi na złożone zamówienie, zostaną zawarte następujące informacje:

a) Szacunkowy termin realizacji zamówienia;

b) Łączna wartość zamówionych Produktów;

c) Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za zamówione Produkty.


10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.


11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania Zamówienia w przypadku:

a) nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem),

b) w przypadku nieopłacenia zadatku.


§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów/Wzorów produktów, wycofywania Produktów/Wzorów produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu/Wzoru produktu.


2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.


3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Numer rachunku bankowego zostanie przesłany w wiadomości e-mail, w odpowiedzi na złożone zamówienie. 

b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy 

za pośrednictwem systemu Blik


4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy;


5. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.


6. Jeżeli Klient potrzebuje wystawienia faktury VAT EU, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury.


§8 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

1. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie podanym w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Ze względu na specyfikę ręcznego wykonywania Produktu podany termin może ulec zmianie. O zmianie terminu wysyłki Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, lub telefonicznie (jeżeli Klient udostępnił numer telefonu).


2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a) Przesyłka pocztowa 

b) Paczkomaty

c) Przesyłka kurierska


3. Dostawy realizowane są na terenie Polski.


4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.


5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.


6. Koszty dostawy ponosi Sprzedawca, chyba że przy Wzorze produktu zaznaczono inaczej.


7. Czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 


8. Klient wybierając płatność w formie przedpłaty zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.  


9. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy. 


§9 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.


2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia. 


§10 REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

 

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad. 

Produkt jest wykonywany na naturalnym drewnie, ręcznie malowany, dlatego za wadę nie uznaje się:

a) sęków, przebarwień, odkształceń, szczelin i innych cech, które są charakterystyczne dla drewna; 

b) brak symetrii wzoru lub jednolitej kolorystyki obrazu. 

c) zmian cech Produktu wynikających z jego niewłaściwego użytkowania (np. na zewnątrz, w garażu, piwnicy itp.). lub z wynikająca z ingerencji Klienta w Produkt (próba nieodpowiedniej konserwacji, naprawy itp.).
Wymiary Produktu podane są orientacyjnie i mogą odbiegać od specyfikacji lub ustaleń pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.

Wymiary Produktu mogą odbiegać od podanego w specyfikacji.

 

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

 

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (np. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj 

i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

 

5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 

 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

 

7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

 

8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę

 
 

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7.


2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik,

b) od objęcia w posiadanie przez Konsumenta  ostatniego produktu/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk produktu dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,

c) od objęcia w posiadanie przez Konsumenta pierwszego z produktów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.


3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: pismo wysłane pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. 


5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.


6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Produktu, który jest wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta, które są wyraźnie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, zgodnie z  § 4 ust. 2-5 niniejszego Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 


10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt na adres Sprzedawcy.


11. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy). 


12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.


13. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana 

do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.    


§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.


2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.


3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.


4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.


5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. W chwili wydania Produktu przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.


7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.


8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


§13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 


2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

a) Usług świadczonych drogą elektroniczną

b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta

c) Reklamacji i rękojmi,

w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców. 


3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 


4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 


§14 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.


2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.


3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.


4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), bez prawa do sublicencji. 

§15 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Martina Ciepał prowadząca działalność nierejestrową pod adresem: Wolbrom 32-340, os XX-lecia 1/6, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: martina@ malowanazagroda.art, numer telefonu: 696 766 190 lub pisemnie na adres Administratora.

 

1. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową. 

 

2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

f) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 

4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 

 

5. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.

 

6. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:   

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),  

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 

8. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 

11. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://malowanazagroda.art/home/polityka/

 

§16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 

1.      Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.


2.      Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

a)       zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c)       bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


3.      Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.


4.      Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


5.      Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.


§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu tylko z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

 

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

 

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego poprawnego postanowienia.

 

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 
 
Link do polityki prywatności: https://malowanazagroda.art/home/polityka/
Link do niniejszego Regulaminu: https://malowanazagroda.art/home/regulamin/

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących Produktów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

ð        przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]

ð        na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

 

Data: _____________________              Podpis Konsumenta: _____________

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących Produktów :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

ð        przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]

ð        na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

1.      PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

2.      PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

3.      PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

4.      PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

5.      PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

6.      PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

7.      PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

 

Data: _____________________              Podpis: _____________Produkt - Rękodzieło

Każdy obraz malowany jest ręcznie bez użycia szablonów lub innych technik powielających - zgodnie z dawnymi metodami artystycznymi.
Deski nie są selekcjonowane pod kątem wyglądu - układ słojów, sęki czy naturalne defekty nadają im charakteru naturalności.

Dlatego zamówiony obraz nigdy nie jest identyczny z przedstawionym na zdjęciu. Dzięki temu każdy jest niepowtarzalny.
Jeżeli masz swoją wizję tego obrazka, porozmawiajmy o tym - wspólnie wypracujemy projekt dopasowany do Ciebie.

Kontakt